REISADVIES:
085 888 3741

Tourlane Travel - Algemene Voorwaarden (AV)

Geachte reiziger,


wij stellen het op prijs als u onze algemene voorwaarden en het reisadvies aandachtig doorleest.


De hierna volgende bepalingen worden, in zoverre rechtsgeldig overeengekomen, onderdeel van de tussen u en Sensation Travel GmbH, hierna genoemd ‘Tourlane’, tot stand gekomen overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn in 3 delen onderverdeeld:

 • Deel A: Algemene Voorwaarden voor de bemiddeling van reisdiensten door Sensation Travel GmbH / Tourlane


 • Deel B: Reisvoorwaarden voor pakketreizen van Sensation Travel GmbH/Tourlane


 • Deel C: Algemene bepalingen voor alle diensten


Deel A: Algemene voorwaarden voor de bemiddeling van de reisdiensten door Sensation Travel GmbH/Tourlane


Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden; opsplitsing in de paragrafen I en II

De hierna volgende algemene voorwaarden worden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, onderdeel van de tussen u (hierna genoemd ‘klant’ of ‘reiziger’) en Sensation Travel GmbH/Tourlane (hierna afgekort tot ‘Tourlane’), bij boeking tot stand gekomen overeenkomst. Ze vullen de wettelijke voorschriften uit §§ 651a - y BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) aan, en de artikelen 250 en 251 van het EGBGB (Duitse inleidingswet tot het Duitse BW) en zorgen voor de invulling ervan. Lees deze bemiddelingsvoorwaarden voor uw boeking zorgvuldig door! Met het oog op de wettelijk verschillende soorten van bemiddeling van reisdiensten en pakketreizen afhankelijk van de bemiddelde reisdienst, zijn deze bemiddelingsvoorwaarden in 2 paragrafen opgesplitst.

De exclusieve regelingen voor de bemiddeling I) van een individuele reisdienst of meerdere reisdiensten van een unieke soort reisdienst vindt u in paragraaf I van deze algemene voorwaarden; II) van gekoppelde reisarrangementen vindt u in paragraaf II van deze algemene voorwaarden.


Paragraaf I: Regelingen bij de bemiddeling van een individuele reisdienst of meerdere reisdiensten van een unieke soort reisdienst

De voorschriften van deze paragraaf I over de bemiddeling van een individuele reisdienst of meerdere reisdiensten van een unieke soort reisdienst in de zin van § 651a lid 3 regel 1 BGB nieuwe versie, gelden uitsluitend indien de bemiddelde reisdienst noch deel uitmaakt van gekoppelde reisarrangementen volgens paragraaf II van dit deel A, noch deel uitmaakt van een pakketreis van Tourlane volgens deel B. In dit geval is informatie van de klant via een formulier niet wettelijk voorgeschreven.

1. Sluiten van overeenkomsten, wettelijke voorschriften

1.1. Door de acceptatie van de bemiddelingsopdracht van de klant door Tourlane, komt de overeenkomst over de bemiddeling van reisdiensten tot stand tussen de klant en Tourlane. Voor opdracht en acceptatie is geen bepaalde vorm voorgeschreven.

1.2. Indien de opdracht langs elektronisch weg wordt verleend (e-mail, internet), dan bevestigt Tourlane de binnenkomst van de opdracht direct langs elektronische weg. Deze ontvangstbevestiging houdt geen bevestiging van acceptatie van de bemiddelingsopdracht in.

1.3. De rechten en plichten van zowel de klant als Tourlane komen, in zoverre niet belemmerd door dwingende wettelijke bepalingen, vloeien voort uit de contractueel gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de wettelijke voorschriften, met name §§ 651a e.v. BGB i.v.m. art. 250 e.v. EGBGB en §§ 675, 631 e.v. BGB over de uitvoering tegen vergoeding.

1.4. De rechten en plichten van de klant ten opzichte van de contractpartner van de bemiddelingsdienst, zijn uitsluitend van toepassing op de met de contractpartner gesloten overeenkomsten, in het bijzonder - voor zover daadwerkelijk overeengekomen - de reis- of zakelijke voorwaarden van de contractpartner. Zonder speciale overeenkomst of zonder speciale toezegging gelden bij vervoersdiensten de op wettelijke basis door de bevoegde verkeersdienst of op basis van internationale overeenkomsten uitgevaardigde vervoersvoorwaarden en tariefvoorschriften.

2. Algemene contractuele verplichtingen van Tourlane, informatie, aanwijzingen

2.1. Op basis van de bemiddelingsvoorwaarden wordt de klant zo goed mogelijk geadviseerd. Op verzoek plaatst Tourlane de boekingsaanvraag dan bij de dienstverlener. Tot de verplichtingen behoort na bevestiging door de dienstverlener de overdracht van de documenten over de bemiddelde reisdienst(en). Dit geldt niet indien overeengekomen is dat de dienstverlener de documenten rechtstreeks aan de klant overhandigt.

2.2. Bij het verstrekken van aanwijzingen en informatie is Tourlane in het kader van de wetgeving en de contractuele overeenkomst aansprakelijk voor de juiste keuze van informatiebronnen en de correcte doorgifte aan de klanten. Alleen bij een desbetreffende uitdrukkelijke overeenkomst komt een informatieovereenkomst met een contractuele verplichting tot verstrekken van informatie tot stand. Tourlane is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de afgegeven informatie conform § 675 lid 2 BGB, mits een speciale informatieovereenkomst is afgesloten.

2.3. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst is Tourlane niet verplicht de op dat moment voordeligste aanbieder van de gevraagde reisdienst te bemiddelen en/of aan te bieden. Contractuele verplichtingen van Tourlane in het kader van door hem afgegeven ‘Beste prijsgaranties’ blijven onverlet.

2.4. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst aanvaardt Tourlane geen aansprakelijk voor informatie over prijzen, diensten, boekingsvoorwaarden en andere omstandigheden van de reisdienst in de zin van § 276 lid. 1 regel 1 BGB en met betrekking tot informatie over de beschikbaarheid van de door de bemiddelaar te bemiddelen diensten geen leveringsgarantie in de zin van deze voorschriften.

2.5. Tourlane geeft speciale wensen alleen door aan de bemiddelende dienstverlener. Mits uitdrukkelijk overeengekomen, is Tourlane niet verantwoordelijk voor de uitvoering van dergelijke speciale wensen. Deze vormen ook geen voorwaarde of contractuele basis voor de bemiddelingsopdracht of voor de door de bemiddelaar aan de dienstverlener door te geven boekingsverklaring van de klant. De klant wordt erop gewezen dat speciale wensen normaal gesproken slechts na uitdrukkelijke bevestiging van de dienstverlener onderdeel zullen uitmaken van de contractuele verplichting van de dienstverlener.


3. Documentatie van de bemiddelde reisdiensten

3.1. Zowel de klanten als Tourlane moeten alle contractuele en andere documenten van de dienstverlener die de reisdienst aanbiedt en die de klant van Tourlane overhandigd krijgt, te controleren op juistheid en volledigheid, met name of ze overeenkomen met de boeking en bemiddelingsopdracht. Het betreft hier met name boekingsbevestigingen, hotelvouchers, verzekeringspapieren en andere documenten over de bemiddelde reisdiensten.

3.2. Indien de klant de documenten over de bemiddelde reisdiensten niet direct van de dienstverlener ontvangt, heeft Tourlane de keuze deze per post of elektronisch te versturen.

4. Medewerkingsplichten van de klant ten opzichte van Tourlane

4.1. De klant moet voor hem herkenbare fouten of gebreken in de bemiddelingsactiviteiten van Tourlane direct na vaststelling hiervan melden. Hieronder vallen met name foutieve of onvolledige gegevens in persoonlijke klantgegevens, andere informatie, informatie en documentatie over de bemiddelde reisdiensten, en de niet volledige uitvoering van de bemiddelingsactiviteiten (bijv. niet uitgevoerde boekingen of reserveringen).

4.2. Indien de klant geen melding doet conform artikel 4.1, dan geldt: A. Indien de klant buiten zijn schuld om geen melding doet conform artikel 4.1, vervallen zijn aanspraken niet.

B. De aanspraken van de klant aan Tourlane vervallen indien Tourlane kan bewijzen dat de schade voor de klant bij correcte melding niet of niet in de door de klant geclaimde hoogte zou zijn ontstaan. Dit geldt met name indien Tourlane kan bewijzen dat een directe melding door de klant Tourlane de mogelijkheid zou hebben gegeven het gebrek te herstellen of de schade te beperken, bijv. door omboeking, bijboeking of annulering bij de dienstverlening.

C. Aanspraken van de klant in het geval van een achterwege gebleven melding conform artikel 4.1 vervallen niet:

 • bij schade uit letsel van het leven, het lichaam en de gezondheid van een persoon die te wijten is aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door Tourlane of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Tourlane;


 • bij schade uit letsel van het leven, het lichaam en de gezondheid van een persoon die te wijten is aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door Tourlane of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Tourlane;


 • bij schending van essentiële verplichtingen, die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de bemiddelingovereenkomst of die indien geschonden de verwezenlijking in gevaar brengen.


De aansprakelijkheid voor boekingsfouten conform § 651x BGB blijft onverlet.

5. Kostenvergoeding, vergoedingen, incasso

5.1. Tourlane heeft het recht betalingen overeenkomstig de dienst- en betalingsovereenkomsten van de dienstverlener te verlangen voor zoverre deze werkzaam tussen de dienstverlener en de klant zijn overeengekomen en rechtsgeldige betalingsvoorwaarden bevatten.

5.2. Tourlane kan betalingsvorderingen tegenover de klant laten gelden, mits dit tussen Tourlane en de dienstverlener is overeengekomen, echter ook op eigen initiatief op basis van de wettelijke exceptie van zekerheidstelling van de klant als opdrachtgever conform § 669 BGB.

5.3. De hiervoor staande regelingen gelden ook voor annuleringskosten en andere wettelijk of contractueel gemotiveerde eisen van de dienstverlener.

5.4. De klant kan eigen betalingsaanspraken van Tourlane niet in verband met inhoudingen of verrekening die de klant tegenover de dienstverlener heeft tegenhouden, met name vanwege gebrekkige uitvoering van het bemiddelde contract. Dit geldt niet indien de aanspraak is ontstaan uit een nalatige schending van de contractverplichtingen waarvoor Tourlane de verantwoordelijk of medeverantwoordelijk is of indien Tourlane om andere redenen tegenover de klant aansprakelijk is voor de afgedwongen reconventionele vordering.

6. Plichten van Tourlane bij klachten van klanten ten aanzien van de dienstverlener

6.1. Aanspraken op de dienstverlener moeten binnen de wettelijk of contractueel overeengekomen termijnen worden ingediend. Over het algemeen wordt niet aan deze termijnen voldaan als de claim bij Tourlane wordt ingediend. Dit geldt ook indien de klant met betrekking tot dezelfde reisdienst aanspraken doet gelden tegen Tourlane en de dienstverlener.

6.2. Bij klachten of andere manieren om aanspraken te doen gelden ten aanzien van de dienstverlener, is de plicht van Tourlane beperkt tot het verstrekken van de benodigde en bekende informatie en documentatie, met name het meedelen van namen en adressen van de dienstverlener.

6.3. Indien Tourlane de tijdige schriftelijke claim van de klant doorstuurt naar de dienstverlener, zelfs zonder hiertoe verplicht te zijn, is Tourlane alleen dan aansprakelijk voor een tijdige ingang bij de ontvanger indien Tourlane zelf opzettelijk of grof nalatig verantwoordelijk is voor het niet-tijdig indienen.

6.4. Tourlane is niet verplicht de dienstverlener te informeren over de soort, omvang, hoogte, voorwaarden en na te leven termijnen of andere wettelijke bepalingen betreffende eventuele aanspraken van de klant.

7. Belangrijke aanwijzingen betreffende de verzekeringen van de reisdiensten

7.1. Tourlane wijst de klant op de mogelijkheid bij de boeking een annuleringsverzekering af te sluiten om het kostenrisico bij annulering te verkleinen.

7.2. Verder wordt de klant erop gewezen dat een annuleringsverzekering mogelijkerwijze niet alle schade dekt die ontstaat door het niet gebruiken van de reisdienst na aantreden van de dienst, zelfs indien buiten zijn schuld om. Normaal gesproken moet een annuleringsverzekering apart worden afgesloten.

7.3. Bij het afsluiten van een reisverzekering wordt de klant erop gewezen dat de verzekeringsvoorwaarden van de reisverzekeraar speciale voorwaarden en/of medewerkingsplichten voor de klant kunnen bevatten, met name uitsluiting van aansprakelijkheid (bijv. bij bestaande ziektes), termijnen voor het aangeven van schade en eigen risico. Tourlane is niet aansprakelijk tenzij ze verkeerde informatie heeft afgegeven over de verzekeringsvoorwaarden en de reisverzekeraar vanwege werkzame overeengekomen verzekeringsvoorwaarden ten opzichte van de klant een recht heeft de nakoming op te schorten.

8. Positie en plichten van de bemiddelaar in samenhang met de bemiddeling van vluchten

8.1. Overeenkomstig de EU-verordening 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen, is de bemiddelaar verplicht de passagier bij de boeking in te lichten over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Indien bij de boeking de exploiterende luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is, geeft de bemiddelaar de hem bekende informatie van de bemiddelende onderneming door over de vermoedelijke luchtvaartmaatschappij die de vlucht waarschijnlijk zal uitvoeren. Indien de luchtvaartmaatschappij verandert, wordt de klant hier direct van op de hoogte gebracht. Op de websites https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_nl.htm en www.lba.de (Duitse luchtvaartautoriteit) kan de klant de zwarte lijst inzien van luchtvaartmaatschappijen die in de Europese Unie niet mogen vliegen. Deze lijst kan op verzoek door de bemiddelaar in de verkoopruimten aan de klant worden overhandigd.

8.2. Voor de contractuele verhouding tussen de klant en de luchtvaartmaatschappij gelden, in zoverre toepasselijk, de wettelijke bepalingen van de Duitse luchtverkeerswet (Luftverkehrsgezetz), de conventie van Montreal en Warschau en onverwijld, net als binnenlandse wettelijke bepalingen,

 • de verordening (EG) 261/2004 met betrekking tot de rechten van passagiers


 • de verordening (EG) 2111/2005 inzake de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen waarvoor binnen de Gemeenschap een exploitatieverbod is opgelegd en het informeren van passagiers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij


 • de verordening (EG) 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen.


8.3. De klant wordt dringend aangeraden zich te informeren over zijn rechten als passagier, bijv. door de informatieborden op de luchthaven, door de informatie van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij of door de informatiebladen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (https://www.ilent.nl/).

9. Recht op vergoeding van de bemiddelaar

9.1. Voor de prijzen en servicevergoeding bij de bemiddeling van luchtvervoersdiensten van luchtvaartmaatschappijen conform artikel 8 van deze bemiddelingsvoorwaarden geldt:

9.2. De opgegeven en in rekening gebrachte prijzen zijn de prijzen van de luchtvaartmaatschappijen en bevatten geen provisie of andere vergoedingen van de luchtvaartmaatschappijen voor de activiteiten van de bemiddelaar.

9.3. Voor de bemiddelingsactiviteiten van de bemiddelaar betaalt de klant slechts de servicevergoeding van de bemiddelaar.

9.4. De servicevergoeding voor de bemiddelingsactiviteiten van Tourlane en voor andere activiteiten in samenhang met de vluchtboeking bedraagt € 50 per vliegticket, bij Business- en First Class-tickets € 100, tenzij anders overeengekomen.

9.5. Indien de hoogte voor de betreffende servicevergoeding niet is overeengekomen, is de klant de bemiddelaar een vergoeding verschuldigd conform de wettelijke bepalingen, d.w.z. er bestaat een plicht tot betaling van de gebruikelijke vergoeding door de opdrachtgever.

9.6. De servicevergoedingen voor de bemiddeling van overige reisdiensten en activiteiten in opdracht van de klant zijn onderhavig aan een passende overeenkomst. Dit kan bijv. blijken uit een passende mondelinge of schriftelijke aanwijzing zijn van de bemiddelaar.

9.7. De aanspraak van de bemiddelaar op een servicevergoeding blijft bestaan, evenals bij de bemiddeling van vluchten, ook contractbreuk of aanpassingen, met name omboekingen, wisseling van tenaamstelling, uittreding, annulering of opzegging van de bemiddelingsovereenkomst door de dienstverlener of de klant. Dit geldt niet indien de klant een recht op vergoeding heeft in verband met een schadeclaim vanwege gebreken in de advies- of bemiddelingsactiviteiten door de bemiddelaar, die voortvloeien uit contractuele of wettelijke aanspraken.

10. Aansprakelijkheid van Tourlane

10.1. In zoverre Tourlane een overeenkomstige verdergaande contractuele plicht is aangegaan zonder uitdrukkelijke overeenkomst met de klant, is Tourlane slechts aansprakelijk voor een passende uitvoering van de bemiddelaarsverplichtingen. Deze bemiddelingsverplichtingen houden met name in de rechtsgeldige overgave van de offerte voor het afsluiten van de overeenkomst met de dienstverlener, evenzo in geval de offerte door de dienstverlener wordt geaccepteerd, de doorgifte van de bevestiging van de overeenkomst namens en op rekening van de dienstverlener.

10.2. Tourlane is niet aansprakelijk voor gebreken en schade van de klant op basis van de bemiddelde reisdienst. Dit geldt niet bij een uitdrukkelijke overeenkomst hierover of toezegging door Tourlane, met name als deze aanzienlijk afwijkt van de beschrijving van de dienst van de dienstverlener.

10.3. Een eventueel eigen risico voor Tourlane voortkomend uit een opzettelijke schending van de verplichtingen als bemiddelaar en de aansprakelijkheid conform § 651x BGB blijft hierdoor onverlet.

Paragraaf II: Regelingen bij de bemiddeling van gekoppelde reisarrangementen conf. § 651w BGB

De regelingen in deze paragraaf II over de bemiddeling van gekoppelde reisarrangementen gelden uitsluiten indien Tourlane het formulier over de bemiddeling van gekoppelde reisarrangementen heeft overhandigd. In dit formulier wordt de klant geïnformeerd dat door de boeking van een andere reisdienst bij Tourlane geen pakketreis wordt geboekt, maar dat door het afsluiten van de tweede overeenkomst een gekoppeld reisarrangement ontstaat.

1. Betalingen voor gekoppelde reisarrangementen

1.1. Tourlane mag betalingen van de reizigers voor de vergoeding van reisdiensten van gekoppelde reisarrangementen alleen accepteren indien Tourlane heeft gecontroleerd dat deze aan de reiziger zijn gerestitueerd in zoverre de reisdiensten door Tourlane zelf worden uitgevoerd of vorderingen voor vergoedingen voor de dienstverlener nog moeten worden afgehandeld, en ingeval van insolventie van Tourlane

 • reisdiensten uitvallen of


 • de reiziger gelet op de uitgevoerde reisdienst sommaties om te betalen van ontevreden dienstverleners nakomt.


1.2. Deze zekerheidsstelling verricht Tourlane bij de bemiddeling van gekoppelde reisarrangementen door het afsluiten van een insolventieverzekering conf. § 651w lid 3 BGB met vermelding van de naam en contactgegevens van het geldverzekeraar op een duidelijke, begrijpelijke en duidelijke manier en door afgifte van een desbetreffend veiligheidscertificaat voor alle betalingen van de klant aan Tourlane voor gekoppelde reisarrangementen, in zoverre de klant niet direct aan de dienstverlener van het gekoppelde reisarrangement betaalt.

2. Verwijzing naar de aanvullende toepassing van regelingen in paragraaf I van dit deel A

2.1. Bovendien gelden voor de bemiddeling van gekoppelde reisarrangementen de hierna genoemde cijfers van paragraaf I in dit deel A van deze algemene voorwaarden: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10, evenals de algemene voorwaarden van paragraaf C van deze voorwaarden.

2.2. Artikel 5 van paragraaf I geldt slechts onder voorwaarden dat Tourlane aan zijn verplichtingen uit artikel 1 van deze paragraaf II ter zekerheidstelling van de betalingen heeft voldaan.

Deel B: Reisvoorwaarden voor pakketreizen van Sensation Travel GmbH/Tourlane

De hierna volgende bepalingen worden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, onderdeel van de tussen u (hierna genoemd ‘klant’ of ‘reiziger’) en Sensation Travel GmbH/Tourlane (hierna afgekort tot ‘Tourlane’), bij het tot stand komen van een pakketreisovereenkomst. Ze vullen de wettelijke voorschriften uit §§ 651a - y BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) aan, en de artikelen 250 en 252 van het EGBGB (Duitse inleidingswet tot het Duitse BW) en zorgen voor de invulling ervan.

1. Functie van Tourlane bij de bemiddeling van vluchtprestaties

1.1. In de pakketreizen van Tourlane zit normaal gesproken de luchtvervoersdiensten naar de gekozen locatie niet inbegrepen. Indien in de reisbeschrijving de vlucht niet uitdrukkelijk als onderdeel van de door Tourlane aangeboden en uitgevoerde pakketreis wordt aangemerkt, biedt Tourlane de vluchten niet als eigen prestatie aan, maar als bemiddelde dienst naast de pakketreis.

1.2. Indien Tourlane naast de vlucht nog aanvullende toeristische aanvullende diensten van andere dienstverleners aanbiedt (bijv. luchtvervoersdiensten naast verblijf in de airport-lounge) en deze aanvullende diensten van andere dienstverleners geen aanzienlijk aandeel uitmaken van de totale waarde van deze samengestelde diensten, en noch een wezenlijk onderdeel van deze samengestelde dienst van de dienstverlener of van Tourlane zelf vormen, noch als zodanig worden aangeprezen, vervult Tourlane slechts de functie van bemiddelaar uit. In zoverre wordt verwezen naar deel A, paragraaf I.

1.3. Tourlane bekleedt als bemiddelaar de functie van een bemiddelaar in gekoppelde reisarrangementen, in zoverre volgens de wettelijke voorschriften van § 651w BGB de voorwaarden voor een bemiddeling van gekoppelde reisarrangementen door Tourlane aanwezig zijn. In zoverre wordt verwezen naar deel A, paragraaf II.

1.4. Onverminderd de verplichtingen van Tourlane als aanbieder van gekoppelde reisarrangementen volgens deel A paragraaf II en de juridische gevolgen bij niet-nakoming van deze wettelijke verplichtingen, is Tourlane noch de touroperator, noch de contractuele partner van het contract voor de bemiddelingsdiensten die in het geval van een boeking tot stand komt, indien aan de voorwaarden van 1.2 of 1.3 is voldaan. Vandaar dat Tourlane niet aansprakelijk is voor de informatie van de bemiddelende contractpartner voor prijzen en diensten, voor de dienstverlening zelf of voor schadevergoeding uit deze bemiddelde dienst. Een eventuele aansprakelijkheid van Tourlane voortvloeiende uit de bemiddelingsovereenkomst en uit de wettelijke bepalingen, met name volgens dwingende voorschriften via telemedia en elektronisch handelsverkeer blijven hierdoor onverlet.

1.5. De bemiddelingsfunctie verplicht Tourlane met name: A. bij bemiddelingsaanbiedingen voor een dienst te wijzen op de bemiddelingsfunctie van Tourlane en de informatie van de aanbieder en contractpartner. B. de prijs van de bemiddelingsdienst separaat van de prijs van de pakketreis te vermelden C. de klant een boekingsbevestiging te leveren met de hiervoor genoemde informatie, waarin de bemiddelingsprijs van de dienst separaat staat aangegeven.

2. Afsluiting van het contract

2.1. Met uw boeking (reisregistratie) gaat u een bindende overeenkomst aan met XXX met betrekking tot de door u gewenste reisdiensten.

2.2. De registratie kan schriftelijk, mondeling, mondeling, elektronisch of telefonisch gebeuren en wordt beschouwd als een boeking van de klant. Het contract wordt gesloten met de aanvaarding door Tourlane. Tijdens of direct na het afsluiten van de overeenkomst zal Tourlane de klant een passende reisbevestiging overhandigen op een duurzaam medium die voldoet aan de juridische eisen (waarmee het voor de klant mogelijk is de verklaring onveranderd zo te bewaren of op te slaan, dat deze gedurende een gepaste periode toegankelijk is, bijv. op papier of per e-mail), in zoverre de reiziger geen aanspraak heeft op een reisbevestiging in papieren vorm conform art. 250 § 6 lid (1) regel 2 EGBGB, omdat het afsluiten van de overeenkomst in fysieke aanwezigheid van beide partijen of buiten de verkoopruimten plaats heeft gevonden. De reiziger is 5 werkdagen vanaf de aanmeldingsdag gebonden aan de offerte.

2.3. De klant is verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen van zijn medereizigers voor wie hij de boeking maakt, voor zover hij deze verplichting op zich heeft genomen door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring.

2.4. Indien de inhoud van de reisbevestiging van Tourlane afwijkt van de inhoud van de boeking, bestaat er een nieuwe aanbieding van Tourlane, waaraan Tourlane gebonden is voor een periode van 10 dagen. De overeenkomst wordt op basis van dit nieuwe aanbod gesloten, voor zover Tourlane op de wijziging met betrekking tot het nieuwe aanbod heeft gewezen en aan haar precontractuele informatieverplichtingen heeft voldaan en de klant binnen de bindende termijn door middel van een uitdrukkelijke verklaring of aanbetaling door Tourlane verklaart akkoord te gaan met het aanbod.

2.5. De door Tourlane verstrekte precontractuele informatie over de essentiële kenmerken van de reisdiensten, de reissom en alle bijkomende kosten, de betalingsmodaliteiten, het minimum aantal deelnemers en de annuleringskosten (overeenkomstig artikel 250, § 3, nummers 1, 3 tot en met 5 en 7 EGBGBGB) maken slechts dan geen deel uit van de pakketreisovereenkomst als dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen.

2.6. Tourlane wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§§ 312 lid 7, 312g lid 2 regel 1 nr. 9 BGB) in het geval van pakketreiscontracten in overeenstemming met § 651a en § 651c BGB, die zijn gesloten in de verkoop op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, faxen, e-mails, berichten (SMS) die via de mobiele telefoondienst en via radio, telemedia en online diensten zijn verzonden), bestaat er geen herroepingsrecht, maar alleen het wettelijke terugtrekkings- en annuleringsrecht, in het bijzonder het herroepingsrecht overeenkomstig § 651h BGB (zie ook artikel 8). Er bestaat echter wel een herroepingsrecht als de overeenkomst voor reisdiensten is gesloten buiten verkoopruimten overeenkomstig § 651a BGB, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst is gebaseerd, waren gebaseerd op een eerdere bestelling van de consument; in het laatste geval is er ook geen herroepingsrecht.

3. Reiskosten en betaling; reisdocumenten

3.1. Tourlane en reisagenten mogen alleen betalingen op de reissom eisen of accepteren voor het einde van de pakketreis als er een effectief contract voor de bescherming van het geld van de klant is en de klant de veiligheidsvoucher met de naam en contactgegevens van de geldverzekeraar van de klant op een duidelijke, begrijpelijke en duidelijke manier heeft ontvangen. Na het afsluiten van het contract is een aanbetaling van 25% van de reisprijs verschuldigd bij overhandiging van het veiligheidscertificaat. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor aanvang van de reis te worden voldaan, mits de veiligheidsnota is overhandigd en de reis niet meer kan worden geannuleerd om de in artikel 10 genoemde reden. Indien de boeking minder dan 30 dagen voor vertrek wordt gemaakt, is de volledige reissom onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke reisbevestiging verschuldigd.

3.2. Indien de klant de aanbetaling en/of de saldobetaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn verricht, hoewel Tourlane bereid en in staat is om de contractuele diensten naar behoren te leveren en er geen wettelijk of contractueel retentierecht van de klant bestaat, heeft Tourlane het recht om na aanmaning de reisovereenkomst te herroepen en de kosten van herroeping overeenkomstig artikel 8 aan de klant in rekening te brengen.

3.3. Annulerings-, verwerkings- en omboekingskosten en verzekeringspremies zijn onmiddellijk na het uitreiken van de desbetreffende factuur door Tourlane verschuldigd.

3.4. De reisdocumenten worden binnen 14 dagen nadat Tourlane de resterende betaling heeft ontvangen naar de klant gestuurd.

3.5. Betaling kan per bankoverschrijving of creditcard. Tourlane rekent 2,3% van de tourprijs voor een betaling per creditcard American Express.

4. Diensten

4.1. Voor de omvang van de contractuele diensten zijn de beschrijvingen van de diensten in het individuele aanbod, aangezien deze de basis van het contract zijn geworden, alsmede de informatie die ernaar verwijst in de reisbevestiging/factuur bindend. Subsidiaire overeenkomsten die de omvang van de contractuele diensten wijzigen, moeten in tekstvorm worden bevestigd.

4.2. Informatie in hotelbrochures en soortgelijke beschrijvingen die niet door Tourlane zijn gepubliceerd, binden Tourlane en Tourlane’s prestatieverplichting niet, tenzij deze deel uitmaken van de prestatieverplichting van Tourlane bij uitdrukkelijke overeenkomst met de klant.

5. Wijzigingen aan de inhoud van de overeenkomst die niet de reissom betreffen

5.1. Afwijkingen van essentiële kenmerken van reisdiensten van de overeengekomen inhoud van de pakketreisovereenkomst, die na het sluiten van het contract noodzakelijk worden en niet te kwader trouw door Tourlane zijn veroorzaakt, zijn toegestaan aan Tourlane voor de aanvang van de reis, mits de afwijkingen onbeduidend zijn en geen afbreuk doen aan het algemene verloop van de reis.

5.2. Tourlane is verplicht om de klant op een permanente gegevensdrager (bijv. ook per e-mail, SMS of voicemail) op een duidelijke, begrijpelijke en geaccentueerde manier te informeren over servicewijzigingen, onmiddellijk nadat de reden van de wijziging bekend is geworden.

5.3. In geval van een belangrijke wijziging van een belangrijk kenmerk van een reisdienst of een afwijking van de speciale vereisten van de klant die deel uitmaken van de pakketreisovereenkomst, heeft de klant het recht om de wijziging te aanvaarden of zich kosteloos uit de pakketreisovereenkomst terug te trekken binnen een redelijke termijn die door Tourlane tegelijk met de kennisgeving van de wijziging wordt vastgesteld. Indien de klant niet binnen de door Tourlane gestelde termijn uitdrukkelijk verklaart dat hij afziet van het pakketreiscontract aan Tourlane, wordt de wijziging als aanvaard beschouwd.

5.4. Eventuele garantieaanspraken blijven onaangetast als de gewijzigde diensten gebrekkig zijn. Indien Tourlane lagere kosten had voor de uitvoering van de gewijzigde reis of een eventueel aangeboden vervangende reis van dezelfde kwaliteit tegen dezelfde prijs, moet het verschil worden terugbetaald aan de klant volgens § 651m lid 2 BGB.

6. Niet-genoten diensten Indien de reiziger geen gebruik maakt van individuele reisdiensten als gevolg van vervroegde terugkeer of om andere aan hem toe te rekenen redenen, heeft hij geen recht op een pro rata vergoeding van de reissom, in zoverre dergelijke redenen hem geen recht verlenen kosteloos uit de overeenkomst terug te treden of de reisovereenkomst te annuleren. Tourlane zal zich inspannen om de bespaarde kosten aan de dienstverleners te vergoeden. Deze verplichting is niet van toepassing wanneer de betrokken prestaties volledig irrelevant zijn of wanneer vergoeding niet mogelijk is. Tourlane heeft het recht om een administratiekosten van € 50 in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag en deze in te houden als compensatie voor de extra werkzaamheden. Artikel 8.5 is van overeenkomstige toepassing. De reiziger dient onomstotelijk te bewijzen dat Tourlane geen of een aanzienlijk lagere schade heeft geleden dan de gevorderde administratiekosten.

7. Verplichting om informatie te verstrekken over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij

Verordening (EG) nr. 2111/2005 betreffende het informeren van passagiers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij verplicht Tourlane de klant te informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij van alle luchtvervoersdiensten die in het kader van de geboekte reis moeten worden verleend voor of uiterlijk op het moment van de boeking. Indien de exploiterende luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is, moet eerst de vermoedelijke luchtvaartmaatschappij worden genoemd en moet de klant hiervan op de hoogte worden gebracht zodra de exploiterende luchtvaartmaatschappij is vastgesteld. Tourlane moet de klant onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van een verandering van luchtvaartmaatschappij. Een zwarte lijst van onveilige luchtvaartmaatschappijen die niet in de EU mogen vliegen, is te vinden op de volgende website: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm

8. Terugtreding door de klant (annuleringskosten) en vervangende reiziger

8.1. De klant kan op elk moment voor vertrek terugtreden van de reis De datum waarop Tourlane de kennisgeving van terugtrekking ontvangt is bepalend. De klant wordt aangeraden om de herroeping schriftelijk te melden.

8.2. Indien de klant voor vertrek terugtreedt of niet aan de reis begint, verliest Tourlane het recht op de prijs van de reis. In plaats daarvan kan Tourlane een redelijke vergoeding eisen indien de terugtreding niet te wijten is aan Tourlane. Tourlane heeft geen recht op schadevergoeding indien zich op of in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de prestaties van de pakketreis of het vervoer van passagiers naar de bestemming aanzienlijk beïnvloeden; omstandigheden zijn onvermijdelijk en uitzonderlijk indien zij niet onder de controle van Tourlane vallen en hun gevolgen niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs indien alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen.

8.3. Tourlane heeft de volgende forfaitaire vergoedingen vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen de kennisgeving van opzegging en de aanvang van de reis, alsook de verwachte kostenbesparingen en de verwachte verwerving door andere vormen van gebruik van de reisdiensten. De schadevergoeding wordt na de datum van ontvangst van de herroepingsverklaring als volgt berekend met behulp van de desbetreffende annuleringsschaal:

 • tot 45 dagen voor vertrek 20%


 • 44 tot 30 dagen voor vertrek 30%


 • 29 tot 20 dagen voor aanvang van de reis 45%


 • 19 tot 14 dagen voor aanvang van de reis 75%


 • 13 tot 7 dagen voor vertrek 85%


 • 6 dagen voor vertrek of op de vertrekdatum en bij een no-show moet 90% van de reissom worden voldaan.


8.4. De belangrijkste datum voor de berekening is de datum van ontvangst van de kennisgeving van herroeping.

8.5. Het staat de klant vrij om aan Tourlane te bewijzen dat Tourlane geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden dan het forfaitair aangerekende tarief.

8.6. Tourlane behoudt zich het recht voor om een hogere, concrete compensatie te eisen in plaats van de bovenstaande forfaitaire tarieven indien Tourlane kan bewijzen dat Tourlane aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt dan het toepasselijke forfaitaire tarief. In dit geval is Tourlane verplicht om de geclaimde compensatie te kwantificeren en te motiveren, rekening houdend met de bespaarde kosten en elk ander gebruik van de reisdiensten.

8.7. Indien Tourlane als gevolg van een herroeping verplicht is de tourprijs terug te betalen, dient Tourlane de betaling onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring te voldoen.

8.8. Het wettelijke recht van de klant om van Tourlane, in overeenstemming met § 651 e BGB door een mededeling op een duurzame gegevensdrager te eisen dat een derde partij zijn plaats inneemt in de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de pakketreisovereenkomst, blijft onverlet door de bovenstaande voorwaarden. Een dergelijke verklaring is in ieder geval tijdig als deze tot 7 dagen voor aanvang van de reis door Tourlane is ontvangen.

8.9. Tourlane biedt geen reisverzekering voor verlies van reiskosten, bagage, reisongevallen en reisgezondheid, wat ten zeerste wordt aanbevolen. Meer informatie over de verzekeringsvoordelen van een repatriëringsverzekering, inclusief de dekking van repatriëringskosten in geval van een ongeval of ziekte, kan worden verkregen bij verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars.

9. Overboekingen

9.1. Na het sluiten van het contract heeft de klant geen recht op wijziging van de reisdatum, bestemming, plaats van vertrek, accommodatie, type catering, vervoerswijze of andere diensten (omboeking). Dit geldt niet als de omboeking noodzakelijk is omdat Tourlane de reiziger geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie heeft verstrekt in overeenstemming met art. 250 § 3 EGBGB; in dit geval is de omboeking gratis mogelijk. Indien in alle andere gevallen toch op verzoek van de klant een omboeking plaatsvindt, kan Tourlane de klant een omboekingsvergoeding per door de omboeking getroffen reiziger in rekening brengen. Tenzij vóór de bevestiging van de omboeking in individuele gevallen vóór de bevestiging van de omboeking anders is overeengekomen, bedragen de omboekingskosten € 30,- per betrokken reiziger tot het tijdstip van aanvang van de tweede annuleringsschaal van het betreffende reistype overeenkomstig de hierboven in artikel 8 vermelde bepaling. Artikel 8.5 is van overeenkomstige toepassing.

9.2. Verzoeken van de klant die later dan 30 dagen voor de aanvang van de reis worden ontvangen, kunnen alleen worden uitgevoerd indien dit mogelijk is, na terugtreding uit de pakketreisovereenkomst in overeenstemming met de voorwaarden uit artikel 8 en gelijktijdige herinschrijving. Dit geldt niet voor omboekingsverzoeken, die slechts geringe kosten met zich meebrengen.

10. Terugtreding wegens het niet bereiken van het minimumaantal deelnemers

10.1. Tourlane kan terugtreden in het geval dat een minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt conform de volgende regels:

 • het minimum aantal deelnemers en de uiterste datum van ontvangst door de klant van de herroepingsverklaring van Tourlane moeten worden vermeld in de relevante precontractuele informatie.


 • Tourlane moet in de reisbevestiging het minimum aantal deelnemers en de laatste annuleringstermijn vermelden.


 • Tourlane is verplicht de annulering van de reis onmiddellijk aan de klant te melden als vaststaat dat de reis niet zal worden uitgevoerd omdat het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald.


 • Annulering door Tourlane later dan 30 dagen voor aanvang van de reis is niet toegestaan.


10.2. Indien de reis om deze reden niet wordt uitgevoerd, ontvangt de klant onmiddellijk de aanbetalingen op de reissom terug, dan is artikel 8.7 van toepassing.

11. Beëindiging om gedragsgerelateerde redenen

11.1. Tourlane kan de pakketreisovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen indien de reiziger, ondanks een waarschuwing van Tourlane, langdurige overlast ondervindt of indien hij zich zodanig in strijd met het contract gedraagt dat de onmiddellijke ontbinding van het contract gerechtvaardigd is. Dit geldt niet als de contractbreuk het gevolg is van een schending van de informatieplicht van Tourlane.

11.2. Indien Tourlane het contract opzegt, behoudt Tourlane het recht op de reissom; Tourlane moet zich echter de waarde van de bespaarde kosten en de voordelen die Tourlane verkrijgt uit een ander gebruik van de niet gebruikte dienst, met inbegrip van de door de dienstverleners gecrediteerde bedragen.


12. Aansprakelijkheidsbeperking

12.1. De contractuele aansprakelijkheid van Tourlane voor schade die niet het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en die niet door schuld is veroorzaakt, is beperkt tot driemaal de reissom. Verdere aanspraken uit hoofde van het Verdrag van Montreal of de wet op het luchtverkeer blijven door deze beperking van de aansprakelijkheid onverlet.

12.2. Tourlane is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening, persoonlijk letsel en schade aan eigendommen in verband met diensten die slechts als diensten van derden worden bemiddeld (bijv. excursies), indien deze diensten uitdrukkelijk en duidelijk als diensten van derden zijn vermeld in de reisadvertentie en de reisbevestiging, met vermelding van de identiteit en het adres van de bemiddelaar, zodat deze duidelijk geen deel uitmaken van de pakketreis van Tourlane voor de reiziger en afzonderlijk zijn gekozen. §§ 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven onverlet.

12.3. Tourlane is echter aansprakelijk indien en voor zover de niet-nakoming door Tourlane van haar informatie, voorlichting of organisatieplicht de oorzaak is geweest van de schade voor de reiziger.

13. Medewerkingsplicht van de reizigers; melding van gebreken / verzoek tot herstel

13.1. Als de reis niet vrij is van gebreken, kan de reiziger herstel eisen.

13.2. In zoverre Tourlane de situatie niet kon verhelpen als gevolg van een toerekenbare nalatigheid van de kennisgeving van gebreken, kan de reiziger geen aanspraak maken op vermindering volgens § 651m BGB, noch op schadevergoeding volgens § 651n BGB.

13.3. De reiziger is verplicht om de Tourlane vertegenwoordiger ter plaatse onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Indien een Tourlane vertegenwoordiger niet ter plaatse aanwezig is en niet contractueel verplicht is, moeten eventuele gebreken van de Tourlane onder de aandacht van Tourlane worden gebracht bij het door Tourlane aangemelde contactpunt; de beschikbaarheid van de Tourlane vertegenwoordiger of zijn contactpunt ter plaatse wordt vermeld in de reisbevestiging. De reiziger kan echter ook zijn reisagent via wie hij de pakketreis heeft geboekt op de hoogte brengen van de melding van gebreken.

13.4. De vertegenwoordiger van Tourlane wordt opgedragen de situatie zoveel mogelijk te verhelpen. Hij is echter niet bevoegd om claims te erkennen.

14. Vaststelling opzegtermijn Indien de klant/reiziger de pakketreisovereenkomst in overeenstemming met § 651l BGB wenst te beëindigen wegens een reisgebrek van het type beschreven in § 651i (2) BGB, voor zover dit substantieel is, moet hij Tourlane eerst een redelijke termijn stellen voor het nemen van corrigerende maatregelen. Dit geldt alleen niet als de remedie door Tourlane wordt geweigerd of als de onmiddellijke remedie noodzakelijk is.


15. Schade aan en vertraging van bagage tijdens vliegreizen; speciale regels en termijnen voor het aanvragen van schadeloosstelling

15.1. De reiziger wordt erop gewezen dat verlies, beschadiging en vertraging van bagage in verband met vliegreizen onmiddellijk door de reiziger moet worden gemeld bij de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij ter plaatse in overeenstemming met de luchtverkeersvoorschriften door middel van een schademelding (‘P.I.R’.). Luchtvaartmaatschappijen en Tourlane kunnen terugbetalingen op basis van internationale overeenkomsten weigeren indien het aanvraagformulier niet is ingevuld. In geval van schade aan bagage moet de schademelding binnen 7 dagen worden ingediend, in geval van vertraging binnen 21 dagen na overdracht.

15.2. Bovendien moet het verlies, de beschadiging of de verkeerde richting van de bagage onmiddellijk worden gemeld aan Tourlane, zijn vertegenwoordiger of contactpunt of de reisagent. Dit ontslaat de passagier niet van de verplichting om de schade aan de luchtvaartmaatschappij te melden overeenkomstig letter a) binnen de bovengenoemde termijnen.

16. Reisdocumenten De klant dient Tourlane te informeren indien de benodigde reisdocumenten (bijv. vliegticket, hotelvouchers) niet binnen de door Tourlane aangegeven termijn zijn ontvangen.

17. Bewering van vorderingen, adressaat Vorderingen conform § 651i lid (3) nr. 2, 4-7 BGB dient de klant ten aanzien van Tourlane te doen gelden. Indien de pakketreis via een reisagent is geboekt, kan de vordering ook via dit reisagent worden ingediend. De in § 651 i lid (3) BGB uitgevoerde contractuele aanspraken verjaren na twee jaar. De verjaring begint op de dag waarop de reis volgens de overeenkomst ten einde was. Het is raadzaam vorderingen schriftelijk in te dienen.

18. Voorschriften betreffende paspoort, visa, douane, deviezen, gezondheid

18.1. De reiziger is verantwoordelijk voor de naleving van de paspoort-, visum-, douane-, valuta- en gezondheidsvoorschriften.

18.2. Tourlane zal de klant/reiziger informeren over de algemene paspoort- en visumvereisten en de gezondheidsformaliteiten in het land van bestemming, met inbegrip van de termijnen voor het verkrijgen van de nodige visa voor het sluiten van het contract en de eventuele wijzigingen daarvan voor de aanvang van de reis.

18.3. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en meenemen van de door de autoriteiten vereiste reisdocumenten, de noodzakelijke vaccinaties en de naleving van de douane- en deviezenvoorschriften. Nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften, bijvoorbeeld de betaling van annuleringskosten, zijn voor rekening van de klant/reiziger. Dit geldt niet indien Tourlane onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt.

18.4. Tourlane is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en ontvangst van de benodigde visa door de respectievelijke diplomatieke vertegenwoordiging indien de klant Tourlane de opdracht heeft gegeven voor de aankoop, tenzij Tourlane zijn eigen verplichtingen opzettelijk heeft geschonden. Zorg ervoor dat het paspoort dat u nodig heeft voor uw reis geldig is, bij voorkeur voor zes maanden na de geplande terugreisdatum.

18.5. Reizigers dienen zich tijdig te informeren over infectie- en vaccinatiebescherming en andere profylactische maatregelen; vraag zo nodig medisch advies over trombose en andere gezondheidsrisico’s. Er wordt verwezen naar algemene informatie, met name van gezondheidsautoriteiten, specialisten op het gebied van tropische geneeskunde, reisgeneeskunde-informatiediensten of het Duits Federaal Centrum voor gezondheidsvoorlichting. Het informatiemateriaal dat door Tourlane in dit verband wordt verstrekt, pretendeert niet actueel of volledig te zijn, hoewel Tourlane zich inspant om haar documenten up-to-date te houden.

Deel C: Algemene bepalingen

1. Privacybeleid

Tourlane wil de persoonsgegevens van alle klanten beschermen en verplicht zich daarom deze persoonsgegevens, d.w.z. alle gegevens die Tourlane van de betreffende deelnemer in het kader van boekingsprocedures, registratieprocedures en/of het gebruik van Tourlane-diensten verzamelt, - voor deze deelnemer en eventuele andere deelnemers- alleen op te slaan, te verwerken en te gebruiken voor de verwerking van contracten die met medewerking van Tourlane zijn gesloten. Tourlane kan deze gegevens doorgeven aan derden die deze gegevens gebruiken voor de uitvoering en verwerking van contracten die met de medewerking van Tourlane zijn gesloten, met name partneragentschappen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen, transferdienstverleners, hotelexploitanten en reisverzekeraars. Tourlane verplicht zich om geen persoonlijke gegevens van klanten door te geven aan externe derden, tenzij er een wettelijke of officiële verplichting bestaat om dit te doen. Meer informatie over uw rechten als betrokkene, in het bijzonder uw rechten van bezwaar, vindt u in de verklaring van gegevensbescherming op www.tourlane.de.


2. Alternatieve geschillenbeslechting; recht en jurisdictie

2.1. Met het oog op de wet geschillenbeslechting consumenten wijst Tourlane erop dat Tourlane niet deelneemt aan de vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien na het publiceren van de bemiddelingsvoorwaarden een beslechting van consumentengeschillen verplicht wordt voor Tourlane, zal Tourlane de consumenten hierover in een passende vorm informeren. Tourlane verwijst naar het Europese online geschillenbeslechtingsplatform https://ec.europa.eu/consumers/odr voor alle reisovereenkomsten die in elektronische juridische transacties worden gesloten.

2.2. Voor klanten/reizigers die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of het Zwitserse burgerschap hebben, wordt de exclusieve geldigheid van het Duitse recht voor de gehele juridische en contractuele relatie tussen de klant/reiziger en Tourlane overeengekomen. Deze klanten/reizigers kunnen Tourlane alleen in Duitsland aanklagen bij de rechtszetel van Tourlane.

2.3. Voor rechtsvorderingen ingesteld door Tourlane tegen klanten of contractuele partners van een pakketreiscontract die koopmannen, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die hun woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie de woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de dagvaarding wordt ingesteld, is de bevoegde rechtbank de rechtszetel van Tourlane.


3. Slotbepalingen

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, leidt niet tot de ongeldigheid van de gehele overeenkomst.


De ondoelmatigheid van individuele bepalingen in deze overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, leidt geenszins tot de nietigheid van de gehele overeenkomst.


Stand van deze voorwaarden is maart 2019

Sensation Travel GmbH / Tourlane:

Glinkastr. 28

10117 Berlijn

Directeur: Julian Stiefel & Julian Weselek

Inschrijving: HRB 170081B

Telefoon: +49 30 120 830 50

E-mail: hello@tourlane.com


Persoonlijk advies van Tourlane-experts

Vluchten, reisprogramma's, gidsen - alles uit één hand

Op maat gemaakte droomreizen

Gratis en vrijblijvende aanbiedingen

Snelle & eenvoudige reisplanning


Met Tourlane wordt iedereen een ontdekkingsreiziger. Als uw persoonlijke expert plannen wij onvergetelijke reizen die u zich uw leven lang zult herinneren. Samen vinden we het volgende grote avontuur dat perfect op uw wensen en dromen is afgestemd.

BEN JIJ EEN REISEXPERT?

Tourlane zoekt jou!

Verdien geld met de verkoop van unieke reizen!

Meer informatie