Zorgeloos boeken & kosteloos annuleren — Dereisbelofte van Tourlane!

Privacybeleid voor sollicitaties

Voordat u uw gegevens via ons sollicitatieplatform bij ons invoert of indient, vragen wij u om de volgende verklaring inzake ons privacybeleid voor sollicitaties zorgvuldig door te lezen. Hierin beschrijven wij hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, die u in het kader van uw sollicitatie aan ons verstrekt. Tenzij anders is bepaald, is onze algemene verklaring omtrent gegevensbescherming van toepassing, die u hier kunt raadplegen. Door het (de) vakje(s) op ons sollicitatieplatform aan te vinken en uw gegevens via dit platform te verzenden, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Tourlane GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlijn (hierna te noemen “Tourlane”) de door u verstrekte gegevens mag verwerken en gebruiken voor het uitvoeren van de wervings- en sollicitatieprocedure. Als u geen gebruik wilt maken van het sollicitatieplatform, kunt u uw sollicitatie ook schriftelijk of per e-mail naar het volgende adres sturen: Tourlane GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berli,n, e-mail: hr@tourlane.de. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt ook voor sollicitaties per post of e-mail.

1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Tourlane GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlijn, AG Berlin-Charlottenburg, (HRB 170081B), Tel: 030 - 555 708 92, e-mail: hr@tourlane.de.

2. Data Protection Officer

U kunt als volgt contact opnemen met de contactpersoon voor gegevensbescherming van Tourlane: Tourlane GmbH, Data Protection Department, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlijn, e-mail: datenschutz@tourlane.de

3. Door ons verzamelde gegevens op het sollicitatieplatform

3.1 Sollicitatiegegevens

Met het sollicitatieplatform bieden wij u een snelle en ongecompliceerde mogelijkheid om bij ons te solliciteren. Naast het handmatig invoeren van gegevens en het uploaden van documenten, kunt u uw gegevens ook importeren uit uw XING of LinkedIn profiel. De gegevens die wij van u vragen, zijn aangegeven met een sterretje op het sollicitatieformulier (voor- en achternaam, e-mailadres, begeleidende brief en curriculum vitae, inclusief informatie). Wij raden u aan de bijbehorende documenten in een gangbare bestandsformaat (bijv. PDF, TIF, JPG of Microsoft Word) te uploaden. Daarnaast is er de mogelijkheid om vrijwillig meer informatie in te dienen via het formulier, bijvoorbeeld informatie over uw persoonlijke doelen, uw professionele carrière of certificaten. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Wij kunnen uw aanvraag echter niet in behandeling nemen zonder de informatie die in het formulier als verplicht is gemarkeerd.

3.2 Automatisch verzamelde technische gegevens

Wanneer u het sollicitatieplatform gebruikt, wordt uw IP-adres om technische redenen automatisch opgeslagen. De gegevens worden echter onmiddellijk na beëindiging van uw sessie op onze website verwijderd. In alle andere gevallen worden alleen toegangsgegevens zonder persoonlijke referentie opgeslagen, zoals de naam van uw internetprovider, de eerder bezochte website, de datum en tijd van de aanvraag, de inhoud van de aanvraag(specifieke pagina), de hoeveelheid overgedragen gegevens, de website waarvan de aanvraag afkomstig is, de browser, eventuele logbestanden, bijv. het besturingssysteem en de interface, de taal en versie van de browsersoftware. Deze gegevens, die voor ons anoniem zijn, worden uitsluitend gebruikt om ons sollicitatieplatform te verbeteren en maken het niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Bij het gebruik van het sollicitatieplatform worden zogenaamde "sessiecookies" gebruikt, die aan het einde van uw bezoek weer worden verwijderd. De cookies zijn bedoeld om het gebruik van bepaalde functies van het portaal mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die bepaalde informatie bevatten (bijv. het tijdstip van de serveraanvraag, het gebruikte besturingssysteem, de eerder bezochte website, het IP-adres, etc.) en worden opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer de gebruiker een website bezoekt. Als u de betreffende server opnieuw oproept, stuurt uw browser de cookie terug naar de server. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de juiste browserinstellingen op te geven; u kunt ook een cookie op elk gewenst moment verwijderen zodra deze is ingesteld. Raadpleeg de instructies in de handleiding van uw browser en de aanvullende informatie in onze verklaring over gegevensbescherming om uit te vinden hoe dit werkt. Als uw browser echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat bepaalde functies van het sollicitatieplatform niet kunnen worden gebruikt.

4. Gegevens die door ons worden verzameld bij het solliciteren per post of e-mail

Als u niet via het sollicitatieplatform wilt solliciteren, maar per post of e-mail, moet u ons minstens uw volledige naam, uw postadres of e-mailadres, een motivatiebrief en uw CV toesturen. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om deze gegevens te verstrekken. Wij kunnen uw aanvraag echter niet in behandeling nemen zonder dat u deze informatie verstrekt.

5. Gegevensopslag voor verdere vacatures in de talentenpool

In het geval dat u heeft ingestemd met de opslag en het gebruik van uw gegevens voor onze talentenpool, bewaren wij uw sollicitatie en de ingediende documenten voor een periode van maximaal 12 maanden. Wij verwerken uw gegevens dan opnieuw, indien nodig, om de gegevens die u ons toestuurt te kunnen vergelijken met nieuwe vacatures en om contact met u op te kunnen nemen in het geval van geschikte vacatures. Deze toestemming is natuurlijk vrijwillig en kan te allen tijde worden herroepen. Stuur ons voor een herroeping een e-mail met uw volledige naam naar hr@tourlane.de.

6. Doel van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

De door u in uw sollicitatie verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw sollicitatie te verwerken. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO en, voor zover het gaat om speciale categorieën van persoonsgegevens (bijv. informatie over uw gezondheid, godsdienst, etnische afkomst, politieke oriëntatie of andere "gevoelige" gegevens), uw toestemming overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a) DSGVO. Indien u de verwerking van dergelijke speciale categorieën van gegevens door ons van het begin af aan wilt uitsluiten, raden wij u aan om dergelijke informatie niet door te geven en uit uw documenten te verwijderen of onherkenbaar te maken.

U kunt uw toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail met uw volledige naam te sturen naar hr@tourlane.de. Natuurlijk kunt u ons ook uw herroeping per post toesturen: Tourlane GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlijn. Gelieve er rekening mee te houden dat wij uw aanvraag dan niet meer in behandeling kunnen nemen in het ingediende formulier. Als uw aanvraag succesvol is en u deel uitmaakt van ons Tourlane-team, kunnen de gegevens die u in uw aanvraag verstrekt ook worden gebruikt voor personeelszaken in het kader van het dienstverband. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 88 DSGVO in verband met § 26 BDSG (nieuw).

Daarnaast wordt de gegevensverwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen voor de volgende doeleinden: De technische gegevens die bij het gebruik van het sollicitatieplatform worden verzameld, zijn nodig om een stabiele en veilige werking van het platform te garanderen. In verband met de sollicitatieprocedure kunnen wederzijdse rechtsvorderingen ontstaan (bijv. vorderingen op grond van de AGG, precontractuele vorderingen tot schadevergoeding). De verwerking van persoonsgegevens kan daarom noodzakelijk zijn voor het instellen of verdedigen van dergelijke vorderingen.

7. Ontvanger van uw gegevens

Uw sollicitatie (online, per post of per e-mail) wordt alleen in behandeling genomen en verwerkt door de verantwoordelijke leden van het HR-team. Alle medewerkers aan wie de verwerking van uw gegevens is toevertrouwd, zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Het sollicitatieplatform wordt namens ons ter beschikking gesteld door Greenhouse Software Inc., 455 Broadway, New York NY, 10013 USA (hierna "Greenhouse" genoemd), zogenaamde contractverwerkers volgens art. 28 DSGVO. Hiervoor worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt op Greenhouse servers in de VS. Greenhouse is gecertificeerd volgens het „Privacy Shield Framework“ en voldoet daarmee aan de Europese normen voor de wettelijke verwerking van ordergegevens. Daarnaast hebben wij ons er voor de ingebruikname van Greenhouse van verzekerd dat er voldoende garanties zijn voor een veilige en juridisch verantwoorde gegevensverwerking. Uw gegevens worden eerst via een versleutelde verbinding naar de servers van Greenhouse gestuurd en daar tijdelijk opgeslagen. Alle gegevens worden gecodeerd op basis van de SSL-procedure. Uw gegevens worden dan via een versleutelde verbinding naar onze interne servers overgebracht en uiteindelijk van de Greenhouse-servers verwijderd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen aan derden bekendmaken of bekendmaken indien en voor zover dit noodzakelijk en wettelijk toegestaan is of indien er een overeenkomstige juridische of wettelijke verplichting bestaat om dit te doen, bijv. als wij daartoe verplicht zijn door een rechtbank.

8. Duur van de gegevensopslag

De verwerking van uw persoonlijke gegevens die in de vorm van een sollicitatieformulier worden doorgegeven, wordt over het algemeen uitgevoerd voor de duur van de sollicitatieprocedure. Indien wij u geen dienstverband kunnen aanbieden, bewaren wij de door u verstrekte gegevens tot drie maanden na afloop van de aanvraagprocedure (verzending van de afwijzing) om vragen in verband met uw afwijzing te kunnen beantwoorden en om te kunnen voldoen aan de bewijslast volgens de Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven en uw sollicitatie van essentieel belang is, slaan wij uw gegevens maximaal 12 maanden op, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen voor nieuwe vacatures.

U kunt uw sollicitatie te allen tijde intrekken. In dit geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. In dit geval behouden wij ons echter het recht voor om bepaalde gegevens voor een periode van maximaal drie maanden op te slaan om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de hierboven vermelde bewijs-verplichtingen onder de AGG. Als uw sollicitatie succesvol is, kunnen de door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor personeelszaken in het kader van uw dienstverband. In dit geval worden uw gegevens opgeslagen voor de duur van de arbeidsverhouding en worden ze verwijderd aan het einde van de arbeidsverhouding, ten laatste na het verstrijken van de wettelijke of contractuele verjaringstermijnen die van toepassing zijn op de arbeidsverhouding.

9. Intrekking, informatie en andere rechten

U hebt het recht om, op grond van art. 15 DSGVO, informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij verwerken. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, het soort gegevens, de categorieën van ontvangers, de geplande duur van de opslag, het bestaan van een recht van rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet bij ons zijn verzameld, evenals het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de gegevens. Bovendien hebt u volgens art. 16 DSGVO het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of aan te vullen. Volgens art. 17 DSGVO heeft u ook het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen als een van de redenen voor verwijdering volgens art. 17 DSGVO wordt opgegeven (indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt, indien u uw toestemming heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat, indien u rechtmatig bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 DSGVO, indien de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of indien de verwijdering noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Bovendien heeft u volgens art. 18 DSGVO het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u de verwijdering ervan weigert en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om de gegevens te doen gelden, uit te oefenen of juridische claims te verdedigen, of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 DSGVO. Bovendien hebt u volgens art. 20 DGSVO het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat heeft verstrekt, te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens - voor zover deze gebaseerd is op de bescherming van onze legitieme belangen volgens art. 6, onder f) DSGVO - op grond van art. 21 DSGVO, voor zover daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat is toegestaan zonder dat een bepaalde situatie wordt gespecificeerd. Daarnaast kunt u, in overeenstemming met art. 7 lid 3 DSGVO, uw toestemming te allen tijde intrekken. Het gevolg hiervan is dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten.

Gelieve uw verzoeken om informatie en andere vragen, alsmede uw bezwaar of intrekking, met vermelding van uw volledige naam, te richten aan Tourlane GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlijn, AG Berlin-Charlottenburg, (HRB 170081B), Tel: 030 - 555 708 92, E-Mail: hr@tourlane.de or datenschutz@tourlane.de.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor in Berlijn.

Populairste reisbestemmingen van Tourlane

Meer info